Od 1.4.2016 r. nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

Nowelizacja rozporządzenia MPiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1996; dalej: WzórZgłR) zmienia dotychczas stosowany wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz wprowadza nowe kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych.

W porównaniu do wcześniej stosowanego wzoru (załącznik nr 15 cytowanego rozporządzenia), nowy wzór zawiera pole do wykazania łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego (blok V pole 04 – kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa/FUS). Świadczenie to podlega rozliczeniu w ciężar składek (jest finansowane ze środków z budżetu państwa). Zmiany obowiązują od 1 kwietnia, zatem pierwsze rozliczenia na nowych wzorach będą dokonywane za miesiąc poprzedzający, czyli za marzec.

Od tej samej daty obowiązuje nowy kod świadczenia/przerwy „329 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego" (załącznik nr 18 rozporządzenia część XI, dział 3). Może on być stosowany w dokumentach za marzec, nie wcześniej. Nawet jeśli w poprzedzających miesiącach nastąpiła wypłata podwyższenia zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Jak wynika z wyjaśnień ZUS, w takiej sytuacji należy to świadczenie rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata (tj. wykazać w imiennych raportach miesięcznych oraz w deklaracji rozliczeniowej) łącznie z zasiłkami macierzyńskimi, z użyciem kodu świadczenia/przerwy właściwego dla dokonywanej wypłaty zasiłku, tj. z zastosowaniem odpowiednio kodu 311, 319 lub 325.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności