Nowelizacja rozporządzenia MPiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1996; dalej: WzórZgłR) zmienia dotychczas stosowany wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz wprowadza nowe kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych.

W porównaniu do wcześniej stosowanego wzoru (załącznik nr 15 cytowanego rozporządzenia), nowy wzór zawiera pole do wykazania łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego (blok V pole 04 – kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa/FUS). Świadczenie to podlega rozliczeniu w ciężar składek (jest finansowane ze środków z budżetu państwa). Zmiany obowiązują od 1 kwietnia, zatem pierwsze rozliczenia na nowych wzorach będą dokonywane za miesiąc poprzedzający, czyli za marzec.

Od tej samej daty obowiązuje nowy kod świadczenia/przerwy „329 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego” (załącznik nr 18 rozporządzenia część XI, dział 3). Może on być stosowany w dokumentach za marzec, nie wcześniej. Nawet jeśli w poprzedzających miesiącach nastąpiła wypłata podwyższenia zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Jak wynika z wyjaśnień ZUS, w takiej sytuacji należy to świadczenie rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata (tj. wykazać w imiennych raportach miesięcznych oraz w deklaracji rozliczeniowej) łącznie z zasiłkami macierzyńskimi, z użyciem kodu świadczenia/przerwy właściwego dla dokonywanej wypłaty zasiłku, tj. z zastosowaniem odpowiednio kodu 311, 319 lub 325.