Podmioty uprawnione do organizowania pomocy

Specjalistyczne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane będą na podstawie § 10o SzczegRozwOśwR. Przepisy zakładają, że zajęcia te będzie można organizować w publicznych i niepublicznych:
1) szkołach podstawowych,
2) szkołach ponadpodstawowych,
3) szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Jednocześnie przepisy przewidują, że dodatkowe zajęcia nie będą organizowane w:
1) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
2) oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym:
a) szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
b) oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
3) branżowych szkołach II stopnia;
4) szkołach policealnych;
5) szkołach dla dorosłych;
6) szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c PrOśw.

Rodzaj pomocy i jej wymiar

Przepisy wskazują, że pomoc będzie miała formę zajęć specjalistycznych, o których mowa w rozporządzeniu MEN z 9.8.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280). Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5 tego rozporządzenia, w szkole, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej i szkoły policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być prowadzona w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Zgodnie z treścią rozporządzeniu MEN z 9.8.2017 r.:
1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5;
2) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4;
3) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym; Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów;
4) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym pomocy specjalistycznej) ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną m.in. w formie zajęć specjalistycznych, dyrektor szkoły ustala okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w których będzie ona realizowana. Co jednak istotne, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 10o SzczegRozwOśwR, będą organizowane poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora szkoły na podstawie rozporządzenia MEN z 9.8.2017 r.

Przekazanie dotacji powinno nasatąpić nie później niż do 31.3.2022 r.

Zgodnie z § 10t ust. 1 SzczegRozwOśwR w przypadku organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych dyrektor szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego powinien był złożyć, w terminie do dnia 21.2.2022 r., odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 FinZadOśwU, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych. Przy czym maksymalna kwota dotacji celowej, o której mowa powyżej, wnioskowana przez dyrektora szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego nie może być wyższa niż iloczyn liczby uczniów danej szkoły wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.9.2021 r. i kwoty 39,55 zł. Kwota dofinansowania do jednej godziny dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych w szkole prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego wynosi 64 zł.

Zgodnie z przepisami, naliczenia dotacji celowej dla danej szkoły dokonuje, na podstawie złożonego przez nią wniosku, odpowiednio:
1) organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 FinZadOśwU – w przypadku szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1 pkt 1 i 2 SzczegRozwOśwR, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;
2) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1 pkt 3 SzczegRozwOśwR, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.

Właściwy organ powinien przekazać na rachunek bankowy wskazany we wniosku środki na wypłatę dofinansowania nie później niż do 31.3.2022 r.

Dotacja celowa powinna zostać rozliczona do 31.1.2023 r.

Dyrektorzy szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące JST, powinni rozliczyć wykorzystanie ww. dotacji celowej za okres od 1.3.2022 r. do 20.12.2022 r. na formularzu, który zawiera:
1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z 15.4.2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 FinZadOśwU, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3) przyznaną kwotę dotacji celowej;
4) wykorzystaną kwotę dotacji celowej stanowiącą iloczyn liczby zrealizowanych godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych i kwoty 64 zł;
5) kwotę dotacji celowej podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;
7) podpis dyrektora szkoły.

Do rozliczenia powinno zostać dołączone tabelaryczne zestawienie, zawierające imiona i nazwiska osób, które prowadziły dodatkowe zajęcia specjalistyczne, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych przeprowadzonych przez poszczególne osoby, własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające prowadzenie tych zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu oraz sumę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych przeprowadzonych przez wszystkie te osoby.

Dyrektor szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą JST powinien przekazać rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 31.1.2023 r. W tym terminie powinien też nastąpić ewentualny zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji celowej odpowiednio do organu rejestrującego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.