Od 1.3.2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 16.11.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, dalej: PWKASU) oraz ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm., dalej: KASU), zmieniające sposób wydawania interpretacji indywidualnych.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 KASU, do zadań dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie oraz prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Artykuł 38 pkt 3 c) PWKASU, w ustawie z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, dalej: OrdPU) wprowadziła zmiany w art. 13 dodając § 2a i § 2b :

  • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatkowym – jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1 OrdPU i w art. 14e § 1a OrdPU
  • Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym – jako organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14a § 1 OrdPU

Zgodnie z art. 14a. § 1 OrdPU Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne) , wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) – przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 14b § 1 OrdPU , interpretację przepisów prawa podatkowego, interpretację indywidualną, wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego.

Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji.

Od 1.3.2017 r. obowiązują nowe wnioski o wydanie interpretacji.

Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.2.2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r. poz. 343).

Wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej, reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.2.2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z 2017 r. poz. 353).

Wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.2.2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r. poz. 352).

Opłaty za wnioski uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

Sposób przesyłania wniosków.

Wszystkie wnioski należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej drogą pocztową, na adres ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.