Dostawa nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU korzysta, co do zasady (poza zawartymi w tym przepisie wyjątkami) ze zwolnienia przedmiotowego. Jednak podatnik może z tego zwolnienia zrezygnować, jeśli spełnia warunki zawarte w art. 43 ust. 10 VATU. Obecnie, zgodnie z tym przepisem, podatnik może zrezygnować z ww. zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Niespełnienie tych wymogów przy wyborze opodatkowanie dostawy nieruchomości może powodować zakwestionowanie odliczenia VAT u nabywcy w tym zakresie.

Zmiana art. 43 ust. 10 pkt 2 VATU, wprowadzona ustawą z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, umożliwia stronom transakcji dostawy budynku, budowli lub ich części – złożenie w akcie notarialnym zgodnego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z VAT i wyboru opodatkowania VAT, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów. Takie rozwiązanie pomoże ograniczyć kwestionowanie prawa do odliczenia VAT przez nabywcę w przypadku opodatkowania sprzedaży nieruchomości.