Od 1.1.2022 r. 12% stawkę od przychodów ewidencjonowanych będą mogli stosować przedsiębiorcy do świadczenia usług:

1) związanych z wydawaniem:

a) pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

b) pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

c) pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

d) programowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;

2) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

 

Ograniczenia w zastosowaniu ryczałtu 

Zastosowania z ryczałtu nie będzie jednak możliwe, jeśli zgodnie z art. 8 ust. 2 RyczałtU  podatnik chcący skorzystać z ryczałtu uzyskuje z działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podatnik, który rozlicza się już w formie ryczałtu traci to prawo jeśli w roku podatkowym wykona powyższe czynności, wówczas poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Składka zdrowotna 

Zmiany w przepisach wynikające z Polskiego Ładu w prowadzają również zmianę zasad naliczania składki zdrowotnej w ryczałcie ewidencjonowanym. Podatnicy wybierający tę formę opodatkowania, również działający w branży IT, od 2022 roku składkę zdrowotną zapłacą wysokości 9% podstawy jej wymiaru. Przy czym będą obowiązywać trzy podstawy wymiaru składki zdrowotnej:

  1. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody nie przekroczą kwoty 60 000 zł,
  2. 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jego roczne przychody przekroczą 60 000 zł ale nie więcej niż 300 000 zł,
  3. 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jego roczne przychody przekroczą 300 000 zł.

Ponadto, podatnik od stycznia 2022 roku nie będzie miał możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.