Jest ona kompatybilna z projektem rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r., który zakłada subwencję na:

1) dziecko w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolu – ok. 4135 zł,

2) dziecko w wieku 6 lat i powyżej w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego – ok. 3660 zł.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm., dalej: OświatU). Od 1.1.2017 r. zmienia się delegacja dla gminy zawarta w art. 14 OświatU dotycząca ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Od nowego roku opłaty te będą mogły być pobierane, ale tylko za wychowanie przedszkolne dzieci w wieku do lat 5.Powyższa zmiana wymusza na samorządach zmiany uchwał w sprawie opłat za przedszkola. W załączeniu wzór uchwały wg stanu prawnego od 1.1.2017 r.

Zmiana ta powoduje również, iż dotacja celowa, o której mowa w art. 14d OświatU będzie od 1.1.2017 r. przysługiwała na dzieci do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym w kwocie 1338 zł na dziecko.

Od 1.1.2017 r. zmianie ulegną również zasady zwrotów kosztów dotacji udzielonej na podstawie art. 80 i 90 OświatU:

1) publicznym i niepublicznym przedszkolom,

2) publicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego,

3) oddziałom przedszkolnym zorganizowanym w publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, niebędącej szkołom podstawową specjalną

na dzieci, które nie są mieszkańcami gminy dotującej. Od 1.1.2017 r. gminy będą mogły obciążać się wzajemnie tylko za dzieci do lat 5.

O ile poprzednie zmiany są korzystne dla samorządu, o tyle zmiana w zakresie rozliczeń między gminami w uchwalonym kształcie jest mniej korzystna dla samorządu dotującego, gdyż dotacja przekazywana zgodnie z art. 80 i 90 OświatU na dziecko w placówce zapewniającej wychowanie przedszkolne jest wyższa niż przekazana kwota subwencji.