Od 1.1.2016 r. nowe preferencje podatkowe dla wydatków na żłobki i przedszkola

Nowe przepisy wprowadza ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1296).

W myśl obowiązującego art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: PDOFizU) wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Nowelizacja rozszerza zakres powyższego zwolnienia o świadczenia z zfśs związane z pobytem dzieci w przedszkolach.

Nowe zwolnienie

Wprowadzono w pkt 67b dodanym do art. 21 ust. 1 PDOFizU nowe zwolnienie, na podstawie którego wolne od podatku są świadczenia, które nie są finansowane z zfśs, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

a) objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,

b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł – na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 PDOFizU.

A zatem z tej ulgi może skorzystać pracownik wykonujący władzę rodzicielską, jak również w przypadku, gdy sprawuje opiekę prawną lub pełni funkcję rodziny zastępczej.

Nowe koszty uzyskania przychodów

Zmianie ulegną również regulacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów po stronie pracodawcy. W myśl dodanych regulacji do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: PDOPrU) kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą także trzy kategorie wydatków:

1) koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola;

2) koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola do wysokości limitów, tj. do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 PDOFizU:

a) uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego - kwoty 400 zł oraz

b) uczęszczające do przedszkola - kwoty 200 zł.

3) koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola; również w granicach ww. limitu miesięcznie.

Ważne
Powyższe kategorie wydatków będą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zfśs. Jeśli w zakładzie pracy nie funkcjonuje zfśs pracodawca może ponieść wydatki na działalność socjalną w postaci wydatków, o których mowa w art. 15 ust. 1za pkt 2 PDOPrU i są one kosztem uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 45 PDOPrU.

Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które nie zostały sfinansowane z zfśs z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z: objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko i uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł miesięcznie na każde dziecko.

Pracodawca może więc zaliczyć do kosztów podatkowych dofinansowanie w wysokości realnych wydatków, jednak nie więcej niż w przewidziano w limicie.

Ważne
Ponadto, pracodawca musi posiadać dokumentację poniesionych wydatków przez pracownika z ww. tytułu. Najlepiej aby pracodawca posiadał oświadczenia pracownika w tym zakresie. Niżej prezentujemy przykładowy wzór oświadczenia.

Oświadczenie pracownika o objęciu dziecka opieką przedszkolną/opieką dziennego opiekuna/uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego*


W związku z dofinansowaniem wydatków, o których mowa w art. 15 ust. 1za ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oświadczam, że moje dziecko [...] (imię i nazwisko) od dnia […] objęte jest opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna/uczęszcza do żłobka/uczęszcza do klubu dziecięcego/ uczęszcza do przedszkola*. Wydatki z tego tytułu wynoszą miesięcznie […] zł.


………………………………………….

(data i podpis pracownika)

* niepotrzebne skreślić
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności