Przepisy ustawy z 15.9.2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz.U. z 2017 r. poz. 2111) obligują organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, minimalizowanie negatywnych następstw korzystania 
z solarium, leczenie osób uzależnionych od solarium oraz profilaktykę nowotworów skóry, 
w szczególności czerniaka złośliwego. Działania te będą uwzględniane w Narodowym Programie Zdrowia.

Natomiast w przypadku świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium w ustawie określono trzy rozwiązania:

1) całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia,

2) obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o zakazie korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium,

3) całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solariów 
w szczególności m.in. w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz w środkach usług informatycznych.

Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonywać będą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach. W razie wątpliwości co do pełnoletności osoby korzystającej z solarium, organy te będą uprawnione do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek, a także będą miały możliwość nałożenia na podmiot świadczący usługi m.in. w zakresie udostępnianie małoletniemu solarium kary pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18.1.2018 r. w sprawie umieszczania informacji 
o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz.U. z 2018 r. poz. 275) określono treść, wielkość, wzór oraz sposób umieszczenia informacji 
o szkodliwości solariów oraz o zakazie korzystania z nich przez osoby niepełnoletnie. Ponadto określono w nim, że powyższą informację umieszcza się w miejscu widocznym dla osoby zamierzającej skorzystać z solarium oraz na wysokości umożliwiającej ich swobodne odczytanie, na formacie co najmniej A4, wielkimi literami oraz czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 32 pkt, z wyjątkiem informacji zawartej w nawiasie, która powinna mieć rozmiar co najmniej 22 pkt.