Przepisy wykonawcze precyzujące szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów są w toku prac legislacyjnych, na etapie opiniowania.

Przepisy ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.; dalej: OdpadyU) określają tryb i skutki kontroli wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla miejsc magazynowania odpadów, prowadzonej w związku z wydawaniem i istotną zmianą decyzji zezwalających na przetwarzanie i/lub zbieranie odpadów.

1. Kontrola miejsc magazynowania odpadów

Spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację, obiekt budowlany (lub jego część) lub inne miejsca magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów podlega kontroli. Kontrola jest prowadzona przed wydaniem:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów, oraz
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Procedurę kontrolną stosuje się także w przypadku istotnej zmiany ww. decyzji (art. 41a ust. 6 OdpadyU).

Zgodnie z art. 41a ust. 7 OdpadyU do przedmiotowej kontroli nie stosuje się art. 48 ustawy z 6.3. 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.).

Trybu kontroli nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia (art. 41a ust. 5 OdpadyU).

Kontrolę przeprowadza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela organu właściwego do wydania decyzji (art. 41a ust. 1 OdpadyU). Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ, przekazując organowi kontrolującemu kopię dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli (art. 41a ust. 2 OdpadyU). Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Na postanowienie nie służy zażalenie (art. 41a ust. 3 OdpadyU).

Postanowienie ma charakter wiążącej opinii. Opinia negatywnie oceniająca spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska skutkuje odmową wydania zezwolenia, które wystąpił wnioskodawca.

2.Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Magazynowanie odpadów jako element gospodarki odpadami (art. 3 ust. 1 pkt 3 OdpadyU), obejmujący:

 • wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
 • tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
 • magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a-c OdpadyU),

musi pozostawać w zgodzie z ogólnymi zasadami prowadzenia gospodarki odpadami , w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności nie może:

 • powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
 • powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
 • wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym (art. 16 OdpadyU).

Magazynowanie odpadów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób:

 • uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz
 • zagrożenia, które mogą powodować te odpady (art. 25 ust. 1 OdpadyU).

Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów z uwzględnieniem ich właściwości, warunkujące ochronę środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz ograniczenie uciążliwości związanych z magazynowaniem odpadów, w tym czas ich magazynowania może określić minister właściwy do spraw środowiska, na podstawie delegacji zawartej w art. 25 ust. 7 i 8 OdpadyU.

Projekt rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów od 4.2.2019 r. jest w fazie konsultacji. W projekcie uwzględniono m.in.:

 • wymagane oznakowanie miejsc magazynowania odpadów;
 • zasady projektowania, wykonania i utrzymywania takich miejsc;
 • sposób magazynowania odpadów minimalizujący zagrożenia i uciążliwości;
 • szczególne warunki magazynowania odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych, palnych, powodujących uciążliwości zapachowe, ulegających biodegradacji, zbiorników z gazem lub na gaz;
 • wzór etykiety umieszczanej na opakowaniach odpadów niebezpiecznych.