W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 773 opublikowano ustawę z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.

W nowelizacji ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.; dalej: KK) przewidziano, m.in.:

1) karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 156 KK);

2) jeżeli następstwem czynu określonego w art. 156 § 1 KK jest śmierć człowieka, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności – obecnie jest to kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12;

3) zgodnie z art. 189 § 2 KK, jeżeli bezprawne pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10; nowelizacja dodaje przepis, zgodnie z którym, jeżeli takie pozbawienie wolności dotyczy osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12;

4) karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 dla sprawcy, który znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny (art. 207 § 1a KK);

5) karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 dla sprawcy, który wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca – obecnie jest to kara pozbawienia wolności do lat 3; natomiast jeżeli następstwem tego czynu jest śmierć osoby, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 – obecnie jest to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 210 KK);

6) karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 dla sprawcy, który wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – obecnie jest to kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 211 KK).