W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 730 opublikowano ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W ustawie z 21.4.2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1051 ze zm.; dalej: DopSportU), dodano art. 27a, zgodnie z którym w związku z planowaniem i przeprowadzaniem kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów oraz w okresie poza nimi, Polska Agencja Antydopingowa (PAA) przetwarza następujące dane osobowe kontrolerów: wizerunek twarzy, płeć, podpis, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także informacje o realizowanej dotychczas kontroli antydopingowej.

Natomiast dane osobowe zawodników podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu, polegającym co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych oraz pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy (art. 29 ust. 3a DopSportU). Doprecyzowano też, że przepisy art. 29 ust. 4-8 DopSportU dotyczą przetwarzania, przechowywania oraz weryfikacji danych osobowych zawodników.

Dodano też zapis, zgodnie z którym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie wpływa na realizację zadania realizowanego dla dobra publicznego, którego celem jest zapewnienie uczciwości współzawodnictwa sportowego, ujawnienie przestępstw oraz ochrona zdrowia zawodników (art. 29 ust. 9 DopSportU).