Dane osobowe kandydata do pracy

Na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w brzmieniu dotychczasowym

Po zmianie przepisów związanej z wejściem w życie RODO 1

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

imię (imiona) i nazwisko

imię (imiona) i nazwisko

imiona rodziców

datę urodzenia

datę urodzenia

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

dane kontaktowe wskazane przez taką osobę

wykształcenie

wykształcenie

przebieg dotychczasowego zatrudnienia

przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Dane osobowe pracownika

Na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w brzmieniu dotychczasowym

Po zmianie przepisów związanej z wejściem w życie RODO 1

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, dotyczących kandydata do pracy, także:

Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

adres zamieszkania

numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL)

numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy

inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy

Możliwość żądania innych danych

Na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w brzmieniu dotychczasowym

Po zmianie przepisów związanej z wejściem w życie RODO 1

Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów

Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w §1 i 2, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa

1 Na podstawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 28.3.2018 r.