Zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem liberalizują dotychczasowe zasady przeprowadzania badań profilaktycznych funkcjonariuszy SOK i wprowadzają:

  • zmianę częstotliwości przeprowadzania badań okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych z 3 na 4 lata,
  • zmianę wartości progu słyszenia w badaniach audiometrycznych dla pierwszej kategorii słuchu (zmianie ulega tabela II w załączniku nr 2 do rozporządzenia poprzez wykreślenie częstotliwości 4000 i 6000 Hz – 60 dB),
  • możliwość wykonywania badań kontrolnych przez lekarza orzekającego w Kolejowym Zakładzie Medycyny Pracy zamiast dotychczasowych badań komisyjnych, o zakresie badania będzie decydował lekarz orzekający, a nie komisja.

Orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, a badania rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zmian będą wykonywane według dotychczasowych przepisów.

Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 12.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. z 2015 r. poz. 26)