Ocena szkodliwych skutków hałasu dla potrzeb sporządzenia strategicznych map hałasu

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1260 opublikowano ustawę z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do PrOchrŚrod. Metody oceny:

  • hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych map hałasu określa załącznik II do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.6.2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.Urz. UE L 189 z 18.7.2002 r., s. 12 ze zm.; dalej: dyrektywa 2002/49/WE) – zmieniony art. 112c PrOchrŚrod;
  • szkodliwych skutków hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych map hałasu określa załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE – dodany art. 112d PrOchrŚrod.

Poprzednio, dla metod oceny hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych map hałasu punktem odniesienia był załącznik do dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z 19.5.2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 168 z 1.7.2015 r., s. 1 ze zm.).

Nowelizacja wprowadza więc konieczność oceny szkodliwych skutków hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych map hałasu. Jak wynika z załącznika III do dyrektywy 2002/49/WE, współczynniki dawka-skutek, które będą wprowadzone w przyszłości zmianami do tego załącznika zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, będą dotyczyć w szczególności stosunku między:

  • dokuczliwością a Lden dla hałasu z ruchu kołowego, szynowego i lotniczego, a także hałasu przemysłowego;
  • zakłóceniem snu a Lnight dla hałasu z ruchu kołowego, szynowego i lotniczego, a także hałasu przemysłowego.

W razie potrzeby dopuszczalne będzie przedstawienie szczególnych współczynników dawka–skutek dla:

  • lokali mieszkalnych posiadających specjalną izolację dźwiękową, określonych w załączniku VI;
  • lokali mieszkalnych ze cichą elewacją, określonych w załączniku VI;
  • różnych klimatów/różnych kultur;
  • szczególnie narażonych grup ludności;
  • tonowego hałasu przemysłowego;
  • impulsowego hałasu przemysłowego i innych szczególnych przypadków.

Dodatkowo, część opisowa strategicznej mapy hałasu będzie zawierać także ocenę szkodliwych skutków hałasu (art. 118 ust. 6 pkt 10a PrOchrŚrod). W wyniku zmiany aktu prawnego z art. 112c i 112d PrOchrŚrod, zmieniono też brzmienie art. 118 ust. 9 PrOchrŚrod, zgodnie z którym strategiczne mapy hałasu będą sporządzane z wykorzystaniem materiałów i zbiorów danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z zastosowaniem metod oceny hałasu i metod oceny szkodliwych skutków hałasu określonych w załącznikach II i III do dyrektywy 2002/49/WE.

Ważne

Z art. 6 nowelizacji wynika, że do sporządzania strategicznych map hałasu, których termin sporządzenia przypada na 30 czerwca 2022 r., stosuje się przepisy PrOchrŚrod w brzmieniu nadanym nowelizacją.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności