W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1119 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.6.2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.

Rozporządzenie określa:

 • metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
 • wymagania dotyczące jakości pomiarów i innych metod oceny jakości powietrza , w tym modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu;
 • górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu oraz dopuszczalną częstość ich przekraczania (załącznik nr 2 do rozporządzenia);
 • zakresy wymaganych pomiarów , z podziałem na pomiary ciągłe oraz wskaźnikowe;
 • kryteria lokalizacji punktów pomiarowych oraz wymagania dotyczące reprezentatywności stanowisk pomiarowych ( załącznik nr 3 do rozporządzenia);
 • minimalną liczbę stałych stanowisk pomiarowych z uwzględnieniem źródeł emisji (załącznik nr 4 do rozporządzenia);
 • metodyki referencyjne (załącznik nr 7 do rozporządzenia);
 • wymagania dotyczące dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych , w tym jej zakres (załącznik nr 8 do rozporządzenia);
 • kryteria kontroli poprawności danych dotyczących substancji w powietrzu w trakcie ich agregacji i obliczania parametrów statystycznych dla substancji w powietrzu (załącznik nr 9 do rozporządzenia);
 • zakres i cel prowadzenia pomiarów wspomagających ocenę jakości powietrza , w szczególności zakres prowadzenia analiz składu chemicznego pyłu.

Rozporządzenie określa także przypadki, gdy ocena jakości powietrza powinna być dokonywana metodami pomiarowymi, a także może być dokonywana :

 • przy zastosowaniu kombinacji metod pomiarowych i metod modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu;
 • metodami modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu lub innymi metodami szacowania.

Ponadto:

 • wykaz substancji, które przyczyniają się do tworzenia ozonu przyziemnego w powietrzu – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • zakres pomiarów m.in. składu chemicznego pyłu zawieszonego PM2,5 i pyłu zawieszonego PM10, a także rtęci całkowitej w stanie gazowym – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.