Obszerne zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowelizacja obejmuje rozległą i znaczącą reformę systemu planowania przestrzennego. Będzie ona obejmować następujące zagadnienia:

  • stworzenie podstaw prawnych sporządzania ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego o randze aktów prawa lokalnego, które docelowo zastąpią studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
  • ustalenie standardów urbanistycznych jako wartości brzegowych dla planowanego zagospodarowania terenu, gwarantujących odpowiednie wyposażenie w infrastrukturę techniczną, społeczną i drogi oraz dostępność publicznych terenów zielonych itp.;
  • ograniczenia gospodarowania przestrzenią w oparciu o indywidualne decyzje administracyjne; Wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe będzie np. jedynie na terenach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale przewidzianych pod zabudowę w planie ogólnym.
  • usprawnienie procedur sporządzania i uchwalania miejscowych planów i zagospodarowania przestrzennego z większym udziałem społeczeństwa. Upowszechnienie możliwości pobierania tzw. renty planistycznej, która stanie się źródłem środków na prowadzenie przez gminę aktywnej i ciągłej polityki przestrzennej;
  • stworzenie specjalnych zasad realizacji inwestycji celu publicznego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii dostępne są:

  • projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków nowych regulacji,
  • projekt rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalania planu ogólnego gminy wraz z uzasadnieniem. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności