Nowelizacja obejmuje rozległą i znaczącą reformę systemu planowania przestrzennego. Będzie ona obejmować następujące zagadnienia:

  • stworzenie podstaw prawnych sporządzania ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego o randze aktów prawa lokalnego, które docelowo zastąpią studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
  • ustalenie standardów urbanistycznych jako wartości brzegowych dla planowanego zagospodarowania terenu, gwarantujących odpowiednie wyposażenie w infrastrukturę techniczną, społeczną i drogi oraz dostępność publicznych terenów zielonych itp.;
  • ograniczenia gospodarowania przestrzenią w oparciu o indywidualne decyzje administracyjne; Wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe będzie np. jedynie na terenach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale przewidzianych pod zabudowę w planie ogólnym.
  • usprawnienie procedur sporządzania i uchwalania miejscowych planów i zagospodarowania przestrzennego z większym udziałem społeczeństwa. Upowszechnienie możliwości pobierania tzw. renty planistycznej, która stanie się źródłem środków na prowadzenie przez gminę aktywnej i ciągłej polityki przestrzennej;
  • stworzenie specjalnych zasad realizacji inwestycji celu publicznego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii dostępne są:

  • projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków nowych regulacji,
  • projekt rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalania planu ogólnego gminy wraz z uzasadnieniem.