Obszary poszkodowane w wyniku suszy w 2018 r.

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1880 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11.3.2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz.U. z 2015 r. poz. 354 ze zm.; dalej: rozporządzenie) dodano § 11b.

Wynika z niego, że w 2018 r. w przypadku obszarów (z międzyplonami lub pokrywą zieloną utworzonymi poprzez sadzenie i kiełkowanie nasion, do których stosuje się współczynniki ważenia), o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013 r., s. 608), położonych na obszarze poszkodowanym z powodu suszy, jaka wystąpiła w 2018 r., za obszary proekologiczne uznaje się również obszary międzyplonu:

  • utworzonego przez wysianie trawy lub innych zielnych roślin pastewnych lub obejmującego gatunki roślin ozimych uprawianych w plonie głównym z przeznaczeniem do zbiorów na paszę lub do wypasu;
  • ścierniskowego, jeżeli mieszanka została wysiana w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, tj. od 1 lipca do 20 sierpnia, i była utrzymywana przez okres co najmniej 6 tygodni od dnia wysiewu mieszanki oraz jeżeli: z powodu suszy, jaka wystąpiła w 2018 r., mieszanka nie została wysiana w optymalnym agrotechnicznym terminie, a także po międzyplonie ścierniskowym na obszarze tym będą wysiane gatunki roślin ozimych.

Za obszar poszkodowany z powodu suszy, jaka wystąpiła w 2018 r., uznaje się terytorium RP.
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł