Ustawą z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1005) która obowiązuje od  17.6.2021 r. wprowadzono szereg zmian w zakresie pobierania opłat za korzystanie z autostrad płatnych.  

Zgodnie z dodanym art. 37ge ww. ustawy za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 7, w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym, od wnoszącego opłatę pobiera się opłatę dodatkową.

Wnoszącemu opłatę Szef KAS wystawia wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej. Jednak wnoszący opłatę dodatkową może wnieść sprzeciw do Szefa KAS, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W związku z tym w rozporządzeniu w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu określono: tryb, sposób i termin dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz sposób i termin rozpatrywania sprzeciwu przez Szefa KAS.

Ponadto w  rozporządzeniu w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do spraw opłaty dodatkowej do realizacji niektórych zadań  Szefa KAS  wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Organ ten będzie realizował zadania związane z obsługą  opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 37ge ust. 1 ustawy o autostradach płatnych, w przypadku niewniesienia, opłaty za przejazd autostradą. Do zadań tego organu będzie należało również wystawianie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. Kolejnym zadaniem będzie rozpatrywanie sprzeciwu, w szczególności  zawiadamianie o jego uwzględnieniu, gdy sprzeciw będzie zasadny albo wydawanie decyzji administracyjnej o odmowie uwzględnienia sprzeciwu. Organ ten będzie również rozpatrywał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku wniesienia takiego wniosku.

Rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.