Obowiązkowy split payment zamiast odwrotnego obciążenia w VAT

Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP) ma być stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie odwrotnym obciążeniem VAT oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej. Zatem obejmie towary i usługi wymienione obecnie w zał. nr 11, 13 i 14 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU), (np. węgiel i produkty węglowe, roboty budowlane). Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym split payment będzie zawierał nowy zał. nr 15 do VATU. 


Transakcje powyżej 15 000 zł

Obowiązkowym stosowaniem split payment mają być objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Natomiast transakcje poniżej 15 000 zł mają podlegać rozliczaniu na ogólnych zasadach. Jednak w zakresie takich transakcji na zasadzie dobrowolności nabywca będzie mógł zastosować split payment.


Nowe sankcje w VAT

Faktury dokumentujące transakcje rozliczane mechanizmem podzielonej płatności, na podstawie nowego brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18 VATU, będą zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu "mechanizm podzielonej płatności".

Jeśli wystawca faktury nie umieści na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", będzie na podstawie dodanego ust. 12 do art. 106e VATU, obciążony sankcją w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze.

Ponadto, proponuje się, poprzez dodanie ust. 7 do art. 108a VATU, wprowadzenie sankcji dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w MPP, ureguluje tę kwotę w inny sposób. Proponuje się, aby sankcja za ten czyn wynosiła 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.

Sankcje te nie będą stosowane w odniesieniu do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe.

Zapłaty z rachunku VAT innych zobowiązań

Proponuje się, aby środki z rachunku VAT podatnik mógł przeznaczyć nie tylko na zapłatę zobowiązania w VAT, ale również na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS - zmiany w art. 62b ust. 2 ustawy z 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.). Konsekwencją rozszerzenia możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT na inne niż VAT należności jest rozszerzenie egzekucji z rachunku VAT również na te inne należności.

Split payment również dla podmiotów zagranicznych

Obowiązkową metodą podzielonej płatności mają być objęci nie tylko polscy podatnicy, ale również podmioty niemające siedziby w Polsce obowiązane do rozliczenia VAT od towarów (usług) objętych MPP. Te podmioty zagraniczne będą obowiązane do posiadania rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT prowadzonego w oparciu o przepisy polskiego prawa bankowego. W związku z tym, zamierza się wprowadzić tzw. system rekompensat dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terenie Polski (art.108f VATU). System ten zakłada zwrot kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego oraz prowadzonego dla niego rachunku VAT dla tych podmiotów.


Zwolnienie z opłaty skarbowej

Ponadto proponuje się zwolnić z opłaty skarbowej w wysokości 30 zł wnioski składane przez podatników o wyrażenie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika (czynność wynikająca z art. 108b ust. 1 VATU).
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych