Obowiązkowy rejestr umów od 1.7.2022 r.

Z dodanego art. 34a FinPubU wynika, że to Minister Finansów ma prowadzić rejestr umów zawartych przez JSFP. Rejestr umów ma być systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Niemniej dane do rejestru umów mają wprowadzać kierownicy JSFP. Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczyć będą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie DostInfPubU. Nie będzie zamieszczać się informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 PrZamPubl.

Warto podkreślić, że w rejestrze umów zamieszczane będą informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, ale tylko te, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Obejmie on następujące informacje: 

  1. numer umowy – o ile taki nadano; 
  2. datę i miejsce zawarcia umowy; 
  3. okres obowiązywania umowy; 
  4. oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron; 
  5. określenie przedmiotu umowy; 
  6. wartość przedmiotu umowy; 
  7. informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy. 

Ponadto w rejestrze umów zamieszczane będą – zgodnie z art. 34a ust. 8 FinPubU – informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu. Wszystkie informacje w rejestrze umów mają być podane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub zaistnienia okoliczności określonej w ust. 8 tj. m.in. zmiany umowy. 

Zauważenia wymaga, że dane w rejestrze umów będą powszechnie dostępne, a sam rejestr umów ma umożliwiać wyszukiwanie umów według informacji, o których mowa w art. 34a ust. 6–8 FinPubU. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności