Z dodanego art. 34a FinPubU wynika, że to Minister Finansów ma prowadzić rejestr umów zawartych przez JSFP. Rejestr umów ma być systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Niemniej dane do rejestru umów mają wprowadzać kierownicy JSFP. Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczyć będą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie DostInfPubU. Nie będzie zamieszczać się informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 PrZamPubl.

Warto podkreślić, że w rejestrze umów zamieszczane będą informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, ale tylko te, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Obejmie on następujące informacje: 

  1. numer umowy – o ile taki nadano; 
  2. datę i miejsce zawarcia umowy; 
  3. okres obowiązywania umowy; 
  4. oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron; 
  5. określenie przedmiotu umowy; 
  6. wartość przedmiotu umowy; 
  7. informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy. 

Ponadto w rejestrze umów zamieszczane będą – zgodnie z art. 34a ust. 8 FinPubU – informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu. Wszystkie informacje w rejestrze umów mają być podane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub zaistnienia okoliczności określonej w ust. 8 tj. m.in. zmiany umowy. 

Zauważenia wymaga, że dane w rejestrze umów będą powszechnie dostępne, a sam rejestr umów ma umożliwiać wyszukiwanie umów według informacji, o których mowa w art. 34a ust. 6–8 FinPubU.