Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla księgowych

Przepisy tego rozporządzenia zostały dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768), tzw. ustawą deregulującą dostęp do zawodów, która wprowadziła zmiany do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.; dalej: RachunkU), między innymi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących dzia¬łalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Istotą zmian w RachunkU jest likwidacja procesu wydawania certyfikatu księgowego przez Ministra Finansów. W konsekwencji czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za ściśle określone przestępstwa oraz zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepisy wprowadzonego rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 19.1.2015 r. Przedsiębiorcy są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością dotyczącą usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dotyczy to świadczeniu usług:

  1. prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, -ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  2. okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  3. wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
  4. sporządzania sprawozdań finansowych
  5. gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Powyższe usługi mogą świadczyć przedsiębiorcy, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za co najmniej jeden z czynów określonych w rozdziale 9 RachunkU.

Obowiązek ubezpieczenia OC dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania przedmiotowej działalności.

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, będzie wynosić równowartość w złotych 10 000 euro. Kwota sumy gwarancyjnej będzie ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności