Tradycyjne zwolnienia lekarskie (ZUS ZLA) mogą być sporządzane do 31.11.2018 r. Tak zakłada ustawa z 10.5.2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. W efekcie dokładnie przez kolejnych pięć miesięcy będą mogły być równolegle wystawiane papierowe i elektroniczne zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. O tyle wydłużono okres przygotowawczy do przejścia na wyłącznie e-zwolnienia lekarzom, dentystom i felczerom upoważnionym do wypisywania tych dokumentów, który pierwotnie był zaplanowany na 1.7.2018 r.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni po opublikowaniu.