Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości maja obowiązek złożyć do 31.7 bieżącego roku kwartalne sprawozdania z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za II kwartał 2021 r. 

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za II kwartał 2021 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o CzystGmU.