Jeżeli zagrożenie ma związek z wykonywaną pracą, to pracodawca powinien ocenić ryzyko zawodowe i na tej podstawie dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Ochrony należy przekazać pracownikowi nieodpłatnie, informując go jednocześnie o zagrożeniu, przed którym chronią, zasadach stosowania, sytuacjach, w których maseczki powinny być wykorzystywane, a także sposobie przechowywania dostarczonych środków ochrony.

Ważne
Na początku odpowiedzi należałoby sobie zadać pytanie, czy zagrożenie, które chce wyeliminować pracodawca, związane jest z wykonywaną pracą, czy też nie.

Jeżeli zagrożenie jest związane z wykonywaną pracą, to w takim przypadku możemy zastosować zapisy rozporządzenia MZ z 22.4.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716, ze zm.), gdzie w § 4 ust. 1 zapisano, że w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca jest obowiązany do stosowania, na warunkach określonych w rozporządzeniu, wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia.

W takiej sytuacji, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy… przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:

 • klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
 • rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
 • informację na temat:
  • potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,
  • choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
  • stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;
 • wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.

Następnie na mocy § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy…, w ramach ochrony pracownika przed zagrożeniem spowodowanym przez szkodliwy czynnik biologiczny, pracodawca jest zobowiązany do między innymi wyposażenia pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i przechowywania ich w wyraźnie oznakowanym, przeznaczonym do tego miejscu.

Ważne
W każdym innym przypadku działanie pracodawcy opisane w pytaniu jest nielegalne.

Ponadto pamiętajmy także, że zgodnie z regulacją zapisaną w art. 2376 § 1 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666, ze zm.) pracodawca jest zobowiązany:

 • dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz
 • informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.