Obowiązek wszystkich przedsiębiorców

Od 1.1.2018 r. nie tylko mali, średni i duzi przedsiębiorcy będą comiesięcznie wysyłać pliki JPK_VAT, ale obowiązek ten dotyczył będzie także mikroprzedsiębiorców. Pliki należy wysyłać bez wezwania do 25-tego dnia po zakończeniu danego miesiąca, nawet jeżeli podatnik rozlicza się metodą kwartalną.

Obowiązek wynika z art. 82 § 1b ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: OrdPU), gdzie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm., dalej: VATU) w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 OrdPU, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 OrdPU, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Wyłączenia

JPK_VAT nie składają mikroprzedsiębiorcy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w VATU:

  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1 VATU),
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9 VATU),
  • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3 VATU).

Bezpłatne narzędzie

Mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik csv) lub utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnionego programu księgowego, który będzie miał możliwość konfiguracji plików JPK-VAT. Podatnik ma obowiązek przystosowania systemów księgowych pod kątem zgodności z poszczególnymi strukturami JPK. Trzeba zwrócić uwagę na poprawne wprowadzanie danych do systemów księgowych np. prawidłowo ewidencjonować numer oryginału dokumentu nadany przez wystawcę. Pliki powinny być prawidłowe pod kątem technicznym, tj. zgodne ze specyfikacją Ministerstwa Finansów oraz prawidłowe merytorycznie, czyli dane zawarte w plikach np. kwoty i ilość dokumentów, są zgodne z rejestrami i deklaracją VAT. Wprowadzenie błędnych danych kontrahenta, wysyłka pliku JPK, a następnie poprawa błędnych danych, powoduje konieczność wysyłki korekty pliku JPK.

W przypadku wysyłki zerowej deklaracji VAT, należy wysłać zerowy plik JPK_VAT.

Aby wysyłać pliki JPK_VAT niezbędne jest pobranie aplikacji Klient JPK 2.0. Należy ją pobrać ze strony http://jpk.mf.gov.pl/ w sekcji„Nowa Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK” w bloku „Pliki do pobrania”. W plikach do pobrania znajduje się instrukcja instalacji i obsługi aplikacji JPK, umożliwiającej tworzenie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.

JPK_VAT muszą być podpisywane w aplikacji Klient JPK 2.0, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP.

Po wysłaniu pliku JPK, trzeba pobrać formularz UPO_JPK (Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK). To potwierdzenie odbioru pliku JPK i sprawdzenie statusu przedłożonego dokumentu.

W przypadku konieczności złożenia korekty deklaracji VAT, kiedy to zostały już wysłane pliki JPK_VAT, trzeba złożyć również korektę plików JPK_VAT.

Zmiany od 1.7.2018 r.

Od 1.7.2018 r. powstanie obowiązek przesyłania w formie plików JPK danych do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych przez mikroprzedsiębiorców, a także małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej. Kontrola plików JPK obejmie nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Organ podatkowy, na podstawie art. 193a. § 1 OrdPU, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 OrdPU, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o archiwizacji danych w formacie JPK. Jak pisze Ministerstwo Finansów: księgi podatkowe i dowody księgowe podlegają zasadom archiwizacji. Dowody w formie elektronicznej powinny być dostępne na żądanie organu podatkowego i odzwierciedlać oryginalne zapisy w księgach i dowodach.

Zgodnie z art. 80 § 1 ustawy z 10.9.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.), nie złożenie informacji podatkowej traktowane jest jako przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny od 10 do 120 stawek dziennych.

Jeżeli złożono nieprawdziwą informację, sprawca podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.