W kontekście podanej problematyki na uwagę w pierwszej kolejności zasługują stosowne regulacje GodpNierU, która w art. 13 ust. 1 stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Kluczowe znaczenie w podanym stanie faktycznym będą miały jednak przepisy PrzetargR, które określają sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego.

Na szczególną jednak uwagę zasługują przepisy zgrupowane w § 12. Tamże postanowiono, że:

1. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie, na okres co najmniej 7 dni, informację o wyniku przetargu, która zawiera:

1) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

4) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8.6.2022 r. (znak WK.WR.40.1.2022.P6, opubl. 13.6.2022 r.). We wskazanym dokumencie ustalono m.in., że (…): W pozostałych 7 przypadkach objętych kontrolą nie udokumentowano, że informacje o wynikach przetargów były zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa. Powyższe naruszało przepisy § 12 ust. 1 PrzetargR (…).

Podsumowując, stanowisko RIO ma prawne uzasadnienie w przepisach ww. rozporządzenia. Nie udokumentowanie wyniku przetargów na zbycie nieruchomości poprzez podanie danych na BIP starostwa powiatowego, narusza przepisy rozporządzenia.

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/