W obecnym stanie prawnym osoby ubiegające się o uprawnienia do wykonywania klasyfikacji gruntów nie są w stanie określić jakie wymagania muszą spełnić, aby takie uprawnienia uzyskać. Nie jest to możliwie na podstawie przepisów ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.; dalej: PrGeodKart). Co więcej nie z ustawy, ale z aktu wykonawczego do PrGeodKart wynika wymóg posiadania przez osobę sporządzającą projekty klasyfikacji gruntów upoważnienia od starosty.

Obecne rozwiązanie nie spełnia standardów określonych w Konstytucji. Kwestie istotne z punktu widzenia konstytucyjnej wolności wykonywania zawodu powinny być uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu.

Jakkolwiek stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich o konieczności uregulowania ustawowego uprawnień do prowadzenia klasyfikacji gruntów podzielają kolejni ministrowie ds. Rolnictwa, to jednak do tej pory wszelkie propozycje zmian były odrzucane z uwagi na planowaną deregulację zawodów.