W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 374 opublikowano ustawę z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Z art. 32 zmienianej ustawy wynika, że w razie wypowiedzenia najmu lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa na właściwej gminie. Obowiązek ten spoczywa na gminie do 31.12.2019 r.

Ustawa weszła w życie 16.2.2108 r., ale z mocą od 1.1.2018 r.