Gmina sprzedaje nieruchomości z zasobu komunalnego i musi zapewnić jawność tych czynności. Nie zamieszczenie informacji o wynikach przetargu na stronie internetowej urzędu stanowi naruszenie regulacji PrzetargR. Tak wynika z wystąpienia pokontrolnego RIO we Wrocławiu z 6.7.2021 r. (WK.WR.40.23.2021.438; źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl.).

Analizując przedmiotową problematykę przede wszystkim należy zwrócić uwagę na treść art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU. Z tej regulacji wynika, że do zadań wójta gminy należy gospodarowanie mieniem komunalnym. Uszczegółowienie zadań wójta ma odzwierciedlenie w regulacjach GospNierU.

Z podanym zagadnieniem związana jest regulacja art. 11b SamGminU, gdzie wyrażono ogólną zasadę jawności działania organów gminy. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji.

Z punktu widzenia omawianego zagadnienia kluczowe znaczenie mają regulacje PrzetargR. Jak wynika z § 3 PrzetargR przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ, wybierając jedną z form, o których mowa w art. 40 ust. 1. Jeżeli w terminach, o których mowa w art. 39, właściwy organ nie zorganizuje kolejnego przetargu lub nie przeprowadzi rokowań, jest on obowiązany, w celu zbycia nieruchomości, zorganizować ponownie pierwszy przetarg.

Rozporządzenie ww. określa także obowiązki organu (wójta gminy) w związku z wynikiem przetargu. W tym względzie na uwagę zasługuje § 12. Z jego treści wynika m.in., że w przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie, na okres co najmniej 7 dni, informację o wyniku przetargu, która zawiera: 

1) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

4) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

W sytuacji zaś, gdy wójt nie spełni ww. obowiązku dojdzie do naruszenia prawa. Takiego typu naruszenia może wykazać RIO w trakcie kontroli gospodarki finansowej danej jednostki. Wadliwe działanie wójta zostało stwierdzono w jednym z najnowszych wystąpień pokontrolnych RIO we Wrocławiu z 6.7.2021 r. (WK.WR.40.23.2021.438). Tamże zarzucono wójtowi nieprawidłowe działanie polegające na braku zamieszczenia w BIP na stronie podmiotowej urzędu informacji o wynikach przetargu na sprzedaż kilku nieruchomości samorządowych.

Podsumowując, ustalenia RIO są jak najbardziej uzasadnione. Wójt gminy powinien dołożyć wszelkiej staranności, aby działania informacyjne w zakresie zbywania mienia komunalnego były jawne i transparentne. Konieczne jest zatem zamieszczanie w BIP danych o wyniku przetargu, aby nie narazić się na naruszenie reguł PrzetargR, jak i na zarzuty potencjalnych podmiotów, którym nie udało się uzyskać prawa własności w trybie przetargu.