Obowiązek zamieszczania przez JSFP informacji w rejestrze umów od 1.1.2024 r.

Ustawodawca dodał w przywołanej ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przepis art. 14a, zgodnie z którym w rejestrze umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 (tj. FinPubU), zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu (tj. art. 14a). Co istotne, z nowego brzmienia art. 15 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wynika, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1.1.2022 r., z wyjątkiem art. 6 (tj. wprowadzającego zmiany do FinPubU) i ww. art. 14a, które wchodzą w życie z dniem 1.1.2024 r.

Powyższe oznacza to, że regulacje dotyczące rejestru umów oraz zamieszczania w nim informacji o umowach zawartych przez JSFP określone w dodanym art. 34 ust. 1 pkt 12, art. 34a i art. 34b FinPubU wchodzą w życie 1.1.2024 r. W konsekwencji, w związku z dodanym art. 14a do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który wchodzi w życie 1.1.2024 r., także w rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych dopiero od 1.1.2024 r.

Podkreślenia wymaga, że poza przesunięciem terminu wejścia w życie obowiązku zamieszczania informacji o umowach przez JSFP w rejestrze umów ustawodawca ostatecznie nie zdecydował się na wprowadzenie innych zmian związanych z rejestrem umów. Tym samym w rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów będą zamieszczane przez kierowników JSFP informacje o umowach zawartych przez JSFP w formie pisemnej, formie dokumentowej, formie elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności