Prace resortu zdrowia nad projektem zmiany ustawy

Z tego też względu resort zdrowia rozpoczął prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej. Celem tych zmian jest wdrożenie rozwiązań wspomnianej dyrektywy unijnej. Datowany na 7.2.2013 r. projekt zmian dotyczy m.in. kwestii kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej, a także utworzenia krajowego punktu kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej, który służyłby przede wszystkim informacjami o świadczeniodawcach, uprawnieniach pacjentów oraz jakości i bezpieczeństwie opieki zdrowotnej. Te zmiany mają zostać wprowadzone do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Obowiązek rzetelnego informowania pacjentów i równe traktowanie cenowe

Wspomniana Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zagwarantowania, że świadczeniodawcy w danym państwie będą przede wszystkim:

  • informować pacjentów o możliwości i dostępności leczenia oraz o cenach leczenia,
  • będą wystawiać jasne rachunki (faktury).

Ponadto państwo członkowskie powinno zagwarantować, że świadczeniodawcy będą stosować te same stawki cenowe za usługi wobec pacjentów zagranicznych (unijnych), co wobec pacjentów krajowych.

Te właśnie zmiany mają znaleźć się ustawie o działalności leczniczej. W ocenie resortu w tym celu niezbędne jest wprowadzenie przepisu, na podstawie którego podmioty wykonujące działalność leczniczą będą zobowiązane do podawania do wiadomości pacjentów informacji dotyczących:

  • rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
  • wysokości opłat za świadczenia zdrowotne.

Informowanie w „sposób zwyczajowo przyjęty” już nie wystarczy

Takie informacje miałyby być wywieszane w sposób widoczny w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu, jeżeli taka jest prowadzona. Zdaniem Ministerstwa, istniejący obecnie obowiązek podawania do wiadomości pacjenta „w sposób zwyczajowo przyjęty” informacji o niektórych punktach regulaminu organizacyjnego podmiotu określony w art. 24 ustawy o działalności leczniczej, nie wystarczy dla pełnego wdrożenia dyrektywy w tym zakresie. Poza tym, aby uniknąć sytuacji odmiennego (mniej korzystnego) traktowania pacjentów z innych krajów unijnych ma zostać wprowadzony zapis zakazujący stosowania różnych cen tych samych świadczeń zdrowotnych, w zależności od kraju pochodzenia pacjenta.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, a resort przewiduje, że proponowane rozwiązania wejdą w życie z 1 października 2013 r.

http://www.mz.gov.pl/