Stan faktyczny sprawy

Analiza stanu faktycznego rozpatrywanej przez WSA w Warszawie sprawy prowadzi do wniosku, iż Skarżący złożył skargę na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w rozpoznaniu jego wniosku złożonego 29.11.2019 r. o udostępnienie w trybie ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm., dalej: DostInfPubU) listy osób (sędziów) popierających zgłoszenie kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Skarga na bezczynność

W uzasadnieniu skargi Skarżący podniósł m.in., że informacja objęta wnioskiem jest informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 DostInfPubU, ponieważ dotyczy spraw publicznych. Skarżący powołał się na art. 13 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy i stwierdził, że Szef Kancelarii Sejmu RP nie udostępnił mu żądanej informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, nie powiadomił go o powodach opóźnienia w jego rozpoznaniu oraz o terminie, w którym rozpozna wniosek, ewentualnie nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia na podstawie art. 5 ust. 2 ww. ustawy.

Stanowisko Szefa Kancelarii Sejmu RP

Szef Kancelarii Sejmu w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Organ stwierdził, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej w ustawowym terminie udzielił odpowiedzi Skarżącemu (wiadomość e-mail do Skarżącego) i wyczerpująco wyjaśnił przyczyny tymczasowej niemożliwości definitywnego rozpatrzenia jego wniosku. Organ podniósł, że postanowienie zabezpieczające Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z lipca 2019 r., zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia oraz udostępnienia w jakiejkolwiek formie innym podmiotom do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie przetwarzania przez Kancelarię Sejmu danych osobowych sędziów, zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, „stanowi zewnętrzną, niezależną od Kancelarii Sejmu, tymczasową przeszkodę prawną w rozpoznaniu wniosku Skarżącego”. W konsekwencji, organ przyjął, że do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bez względu na sposób rozstrzygnięcia sprawy, Kancelaria Sejmu nie może rozpoznać wniosku Skarżącego.

Informacja publiczna – definicja

Rozpatrując niniejszą sprawę WSA w Warszawie przywołał przepisy prawa powszechnie obowiązującego, mające znaczenie dla rozstrzygnięcia. Sąd wskazał, że informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 1 ust. 1 i art. 6 DostInfPubU), jest każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 DostInfPubU, w tym o majątku, którym dysponują (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f DostInfPubU), zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a DostInfPubU), danych publicznych (art. 6 ust. 1 pkt 4 DostInfPubU), majątku publicznym (art. 6 ust. 1 pkt 5 DostInfPubU). Sąd rozpatrujący sprawę podkreślił, że art. 6 DostInfPubU, wskazujący rodzaje informacji publicznej podlegającej udostępnieniu, nie ma charakteru zamkniętego, a wyliczenie stanów faktycznych w nim zawartych jest jedynie przykładowe.

Obowiązek udostępnienia listy osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa

Przenosząc te ogólne rozważania do rozpatrywanej sprawy, WSA w Warszawie uznał, iż należy stwierdzić, że Szef Kancelarii Sejmu jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a żądanie zawarte we wniosku Skarżącego dotyczy bez wątpienia sprawy publicznej. Odnosi się bowiem do działań państwa podejmowanych przy udziale sędziów, a zatem osób pełniących funkcje publiczne, ukierunkowanych na wyłonienie Krajowej Rady Sądownictwa.

Ze względu na to, że informacja objęta wnioskiem Skarżącego jest informacją publiczną, Szef Kancelarii Sejmu jako podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, powinien był ją udostępnić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Organ nie udostępnił tej informacji, jak również nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia. Szef Kancelarii Sejmu nie zastosował w tej sprawie art. 13 ust. 2 DostInfPubU, zgodnie z którym jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Nadto informacja publiczna nie została wnioskodawcy udostępniona w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

Udostępnienie informacji publicznej a stanowisko innego organu

Ponadto WSA w Warszawie stwierdził, że od zarzutu bezczynności w niniejszej sprawie nie uwalnia Szefa Kancelarii Sejmu powołanie się w piśmie z dnia 26.11.2019 r. na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postanowienia z lipca 2019 r., zobowiązującego Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upubliczniania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie innym podmiotom, do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie, danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

W ocenie WSA w Warszawie, usprawiedliwianie braku podjęcia we właściwym czasie powołanych czynności w sprawie wniosku, okolicznością wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postanowienia z lipca 2019 r., nie jest trafne. Udostępnienie informacji publicznej przez podmiot do tego zobowiązany nie jest uzależnione od zajęcia stanowiska, wyrażenia zgody, bądź wydania opinii przez jakikolwiek inny organ. Szef Kancelarii Sejmu był nie tylko uprawniony, ale zobowiązany do samodzielnego rozpatrywania i rozstrzygania w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez WSA w Warszawie, jeśli – w ocenie Szefa Kancelarii Sejmu – zachodziła jakakolwiek podstawa do odmowy udostępnienia informacji publicznej organ obowiązany był wydać – w stosunku do wnioskodawcy – decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 16 DostInfPubU.

Wobec faktu, iż Sądowi rozpoznającemu sprawę z urzędu wiadome jest, że Szef Kancelarii Sejmu RP w dniu 14.2.2020 r. udostępnił na stronie www.sejm.gov.pl informację publiczną w postaci wykazów sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom na członków Krajowej Rady Sadownictwa, Sąd nie znalazł podstaw, aby zobowiązać organ do rozpatrzenia wniosku Skarżącego o udostępnienie informacji publicznej. Żądane informacje publiczne są bowiem dostępne i Skarżący ma możliwość zapoznania się z nimi.

Rozstrzygnięcie sądu administracyjnego

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 w zw. z art. 119 pkt 4 i art. 120 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) stwierdził, że Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku Skarżącego z 12.11.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, a także, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W niniejszym wyroku WSA w Warszawie podzielił stanowisko prezentowane w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie z którym art. 11c ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 84), nie wyłącza możliwość udostępnienia w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wykazów sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa. W wyroku NSA z 28.6.2019 r. (I OSK 4282/18) wprost stwierdzono, że ograniczenie prawa do informacji publicznej z powołaniem się na przepis art. 5 ust. 2 DostInfPubU w stosunku do wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów nie może mieć zastosowania, bowiem informacja ta ma związek z wykonywaniem przez sędziów funkcji publicznych (teza II).