Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2455) określa:

  • szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
  • wzór sprawozdania;
  • terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania sprawozdania;
  • terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania aktualizacji sprawozdania.

Sprawozdanie podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) i jest ono opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ważne
W 2018 r. część A sprawozdania jest przekazywana przez organy podatkowe – w terminie do 28 lutego, oraz RIO – w terminie do 10 marca.