Z uwagi na to, że projekt jest wciąż w fazie prac legislacyjnych, zauważalne są w nim nieprawidłowe odesłania do niektórych innych jego przepisów, a w tym w zakresie oświadczeń majątkowych, co utrudnia ich analizę prawną.

Kto ma składać oświadczenie majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych ma objąć:

1) kierownika zamawiającego bądź osobę, której powierzono wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego,

2) członka komisji przetargowej,

3) osobę przygotowującą opis przedmiotu zamówienia lub SIWZ,

4) osobę wchodzącą w skład sądu konkursowego,

5) członka zespołu nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia,

6) a nawet biegłego, jeżeli został powołany przez kierownika zamawiającego.

Krąg potencjalnych osób jest więc bardzo szeroki, biorąc pod uwagę liczbę zamawiających i prowadzonych w skali kraju postępowań o udzielenie zamówienia publicznego czy choćby co najmniej trzyosobowe składy komisji przetargowej. Pewnym pozytywnym aspektem (o ile tak można to ująć) jest fakt, że obowiązek ten nie powstanie w każdym postępowaniu, lecz dopiero, jeżeli wartość postępowania przewyższy wartość 500 000 zł, a osoby te nie będą zobowiązane do składania oświadczeń o stanie majątkowym na podstawie innych przepisów projektowanej ustawy.

Termin złożenia oświadczenia

W świetle art. 47 projektu ustawy oświadczenia majątkowe będzie się składać w terminie 30 dni od dnia objęcia stanowiska, funkcji albo zaistnienia innego zdarzenia powodującego objęcie obowiązkiem, a następnie co roku do dnia 30 kwietnia i dodatkowo w terminie 30 dni po zakończeniu zajmowania stanowiska, pełnienia funkcji albo zaistnienia innego zdarzenia powodującego ustanie obowiązku składania oświadczenia majątkowego. Jeżeli przepisy w takim kształcie zostaną utrzymane, może okazać się, że np. osoba powoływana do tzw. doraźnej komisji przetargowej do danego postępowania będzie musiała składać oświadczenie za każdym razem po rozpoczęciu prac tej komisji i ich zakończeniu.