Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby biorące udział w zamówieniach publicznych

Z uwagi na to, że projekt jest wciąż w fazie prac legislacyjnych, zauważalne są w nim nieprawidłowe odesłania do niektórych innych jego przepisów, a w tym w zakresie oświadczeń majątkowych, co utrudnia ich analizę prawną.

Kto ma składać oświadczenie majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych ma objąć:

1) kierownika zamawiającego bądź osobę, której powierzono wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego,

2) członka komisji przetargowej,

3) osobę przygotowującą opis przedmiotu zamówienia lub SIWZ,

4) osobę wchodzącą w skład sądu konkursowego,

5) członka zespołu nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia,

6) a nawet biegłego, jeżeli został powołany przez kierownika zamawiającego.

Krąg potencjalnych osób jest więc bardzo szeroki, biorąc pod uwagę liczbę zamawiających i prowadzonych w skali kraju postępowań o udzielenie zamówienia publicznego czy choćby co najmniej trzyosobowe składy komisji przetargowej. Pewnym pozytywnym aspektem (o ile tak można to ująć) jest fakt, że obowiązek ten nie powstanie w każdym postępowaniu, lecz dopiero, jeżeli wartość postępowania przewyższy wartość 500 000 zł, a osoby te nie będą zobowiązane do składania oświadczeń o stanie majątkowym na podstawie innych przepisów projektowanej ustawy.

Termin złożenia oświadczenia

W świetle art. 47 projektu ustawy oświadczenia majątkowe będzie się składać w terminie 30 dni od dnia objęcia stanowiska, funkcji albo zaistnienia innego zdarzenia powodującego objęcie obowiązkiem, a następnie co roku do dnia 30 kwietnia i dodatkowo w terminie 30 dni po zakończeniu zajmowania stanowiska, pełnienia funkcji albo zaistnienia innego zdarzenia powodującego ustanie obowiązku składania oświadczenia majątkowego. Jeżeli przepisy w takim kształcie zostaną utrzymane, może okazać się, że np. osoba powoływana do tzw. doraźnej komisji przetargowej do danego postępowania będzie musiała składać oświadczenie za każdym razem po rozpoczęciu prac tej komisji i ich zakończeniu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności