Wykaz towarów objętych tym mechanizmem zawarty jest w załączniku nr 11 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: VATU).

Nabywcy towarów wykazanych w załączniku nr 11 zobowiązani będą do wykazania w deklaracjach VAT podatku należnego z tytułu ich nabycia. Obowiązek ten ma miejsce jeśli stronami transakcji są czynni podatnicy VAT.

Razem ze zmianami przepisów w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia (reverse charge), wprowadzono obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym oraz obowiązek korygowania tej informacji, jeżeli dane zawarte w informacji ulegają zmianie.

Zgodnie z dodanym art. 101a do VATU, podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, mają obowiązek składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach. Informacje te będą służyły organom podatkowym do weryfikacji, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tych transakcji.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1–3 VATU, a więc co do zasady, w terminie do 25. dnia miesiąca następującym po każdym miesiącu, jeżeli podatnik wybrał rozliczanie miesięczne. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:

  1. nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;
  2. nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;
  3. łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej (VAT-27) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 5.6.2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 849) i obowiązuje od 1.7.2015 r.

W rozporządzeniu tym są zawarte objaśnienia co do sposobu wypełnienia informacji podsumowującej, terminu i miejsca składania. W rozporządzeniu określono także wzór korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym. Korekta ta ma być składana przez podatnika niezwłocznie w przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej informacji podsumowującej. Natomiast w sytuacji zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, podatnik ma obowiązek skorygowania tej wartości w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej.

Informację podsumowującą/korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym można składać w wersji papierowej albo elektronicznej. W wersji papierowej, w sytuacji, gdy liczba nabywców przekroczy liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania, podatnik musi wypełnić kolejną Informację i oznaczyć ją kolejnym nr załącznika, w ogólnej liczbie złożonych załączników (w poz. 6).

W związku z powyższą sytuacją poz. 11 i 12 „Razem” są wypełniane tylko na ostatnim załączniku. W przypadku wersji elektronicznej (interaktywnej) formularza, nie funkcjonują załączniki, a wiersze w części C i D stanowią listę rozwijalną.