Obowiązek przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych będzie dotyczył osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej z wyłączeniem mikro przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829), oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Wyciągi z rachunków bankowych będą przekazywane za okresy dobowe, w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w postaci elektronicznej:

1) za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

2) bezpośrednio przez podatnika - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyciąg bankowy będzie zawierał:

  • dane nadawcy i odbiorcy płatniczego (nazwa i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne)
  • numer rachunku nadawcy i rachunku obcego
  • datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej
  • kwotę i walutę
  • tytuł i opis zlecenia płatniczego
  • saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego - w przypadku danych przekazywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową prowadzącą rachunek przedsiębiorcy
  • informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku - w przypadku danych przekazywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową prowadzącą uznawany rachunek przedsiębiorcy.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwi szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroni uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów.

Dodatkowo projekt wprowadza zmiany:

  • w art. 181, poprzez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej
  • w art. 293 w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do danych dotyczących udostępnienia kontrahentowi podatnika informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych, braku ujęcia przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach, do których składania obowiązani są podatnicy, czynności do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych, braku zapłaty podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności