Obowiązek przekazywania statutu szkoły oraz informacji o jego zmianach powinien wynikać z charakteru zadań organu prowadzącego realizowanych wobec danej szkoły.

Statut szkoły jest jednym z najważniejszych dokumentów szkoły, którego elementy obligatoryjne zostały wymienione w art. 98 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm., dalej: PrOśw). Procedura przyjmowania oraz dokonywania zmian w statutach również została określona w przepisach ustawy Prawo oświatowe. Należy zauważyć, że pomimo tego, że szkoła publiczna najczęściej stanowi gminną jednostkę organizacyjną, to procedura wprowadzania zmian do statutu jest odmienna od procedur stosowanych w innych samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 7 PrOśwU, pierwszy statut nadaje organ prowadzący, co w przypadku szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oznacza, że pierwszy statut podejmowany jest w formie uchwały przez organ stanowiący. Dokonanie zmian w nadanym statucie odbywa się już poza strukturami organu prowadzącego. Zgodnie z przepisami PrOśwU, projekt zmian statutu przygotowuje rada pedagogiczna, natomiast przyjmuje go rada szkoły, jeśli została powołana. W przypadku, gdy w danej szkole nie działa rada szkoły, jej kompetencje (w tym również do zmiany statutu szkoły) przejmuje rada pedagogiczna.

Jak zatem wynika z powyższego, organ prowadzący nie uczestniczy w procedurze zmiany statutu szkoły. Czy zatem powinien być również wyłączony z informowania go o dokonanych zmianach? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy dokładnie przyjrzeć się zadaniom spoczywającym na organie prowadzącym. Zgodnie z art. 10 PrOśwU, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

Co więcej, organ prowadzący jest również organem nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych i jego nadzorowi podlega w szczególności:

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Z powyżej przytoczonych przepisów, kluczowymi dla niniejszych rozważań wydają się dwie kompetencje organu prowadzącego:

1) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych

2) oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Pierwszy punkt wymaga, by organ prowadzący wyposażał szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do wykonywania m.in. innych zadań statutowych, natomiast drugi daje kompetencje do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły. W tym miejscu należy doprecyzować, że określenie organizacji pracy szkoły jest jednym z elementów obligatoryjnych statutu szkoły. To oznacza, że organ prowadzący jest w stanie wykonywać swoje obowiązki jedynie w przypadku, gdy znana mu jest aktualna treść statutu szkoły. Choć zatem żaden przepis Prawa oświatowego nie zobowiązuje dyrektora szkoły do tego, by przekazywać organowi prowadzącemu statut szkoły lub informować go o dokonanych zmianach, to z przytoczonych przepisów wynika, że organ prowadzący powinien być na bieżąco z tym aktem prawnym, stanowionym przez wewnętrzne organy szkoły.