Obowiązek przedłożenia operatu przeciwpożarowego przy dostosowującej zmianie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Ustawodawca wyłączył spod obowiązku przeprowadzania kontroli przeciwpożarowej, a więc w związku z tym także z wykonania i załączenia do wniosku o wydanie (zmianę) zezwolenia na przetwarzanie odpadów ‒ operatu przeciwpożarowego, w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia (art. 41a ust. 5a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU]). Przepis ten znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Odstępstwo od tego obowiązku wynika wprost z przepisów prawa i nie wymaga posiłkowania się opinią specjalisty.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592), posiadacz odpadów, który przed dniem 5.9.2018 r. uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, został zobowiązany, w terminie do 5.3.2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Do przedmiotowego wniosku posiadacz odpadów powinien, co do zasady, dołączyć operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 OdpadyU.

Zasadność dołączenia do wniosku operatu przeciwpożarowego jest związana z trybem wydawania (zmiany) zezwolenia na zbieranie i zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W myśl art. 41a ust. 1a OdpadyU zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 OdpadyU, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c OdpadyU.

Ważne
Co istotne w przedmiotowej sprawie, przepisu nakładającego obowiązek kontroli przeciwpożarowej nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia (art. 41a ust. 5a OdpadyU). Odstępstwo to jest niezależne od rodzaju odpadów przetwarzanych poza instalacjami i urządzeniami. Brak obowiązku kontroli przeciwpożarowej w sposób oczywisty znosi obowiązek przedłożenia organowi operatu przeciwpożarowego jako załącznika do wniosku o zmianę zezwolenia. Dokument taki nie miałaby żadnego znaczenia w postępowaniu. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności