Obowiązek lokalizowania w bezpiecznej odległości od zagrożenia poważną awarią przemysłową dotyczy także nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości

Z art. 73 ust. 1 pkt 1 i 3 PrOchrŚrod wynika, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z:

 • ustanowienia w trybie ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin;
 • ustalenia w trybie przepisów ustawy z 18.7.2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Obecnie, zgodnie z art. 73 ust. 4 i 5 PrOchrŚrod, zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lokalizuje się w bezpiecznej odległości od siebie, a także od:

 • osiedli mieszkaniowych;
 • obiektów użyteczności publicznej;
 • budynków zamieszkania zbiorowego;
 • obszarów, o których mowa wyżej, tj. w art. 73 ust. 1 pkt 1 i 3 PrOchrŚrod;
 • upraw wieloletnich;
 • dróg krajowych;
 • linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Natomiast osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, obszary, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1 i 3 PrOchrŚrod, drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym lokalizuje się w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Jednak od 11.9.2017 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529; dalej: KZNU). Znowelizowała ona m.in. art. 73 ust. 3 i 4 PrOchrŚrod. Zgodnie z nowym brzmieniem tych przepisów zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lokalizuje się w bezpiecznej odległości od siebie, a także od wymienionych dotąd obiektów. Przy czym, osiedla mieszkaniowe zastąpiono terminem wielorodzinne budynki mieszkalne, natomiast lokalizacja taka dotyczy również budynków mieszkalnych powstałych na nieruchomościach pochodzących z Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w KZNU .

Podobnie zgodnie z nowym brzmieniem art. 73 ust. 5 PrOchrŚrod, wielorodzinne budynki mieszkalne, budynki mieszkalne powstałe na nieruchomościach pochodzących z Zasobu

Nieruchomości, o którym mowa w KZNU, obiekty użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, obszary, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1 i 3 PROchrŚrod, drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym lokalizuje się w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Warto wspomnieć, że KZNU określa m.in. zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych, do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), które:

 • stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa , w tym zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, oraz powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, a także powierzonych Agencji Mienia Wojskowego, i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
 • są przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa

- którymi gospodarują właściwe organy.

Wymienione tu mienie Skarbu Państwa przejęte w trybie KZNU tworzy Zasób Nieruchomości. Gospodaruje nim państwowa osoba prawna, tj. wspomniany KZN. Zasób Nieruchomości tworzą również nieruchomości nabyte przez KZN na rzecz Skarbu Państwa (art. 2 KZNU).




 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności