Obowiązek deratyzacji a nieważność regulaminu utrzymania czystości i porządku

Nałożenie obowiązku na właściciela nieruchomości w zakresie przeprowadzenia deratyzacji, skutkuje stwierdzeniem nieważności wyłącznie części regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (wyr. NSA z 13.9.2016 r., II OSK 3026/14).

Ustawodawca upoważnia radę gminy wyłącznie do wyznaczenia w regulaminie obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia (art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.; dalej: CzystGmU]).

Zaskarżona uchwała jest sprzeczna z art. 4 ust. 2 pkt 8 CzystGmU w zakresie, w jakim nakłada na właścicieli obowiązek deratyzacji. Naczelny Sąd Administracyjny dodał, iż „wyznaczenie obszaru deratyzacji nie obejmuje aspektu podmiotowego przez wprowadzenie zapisu, że na terenie nieruchomości przeprowadzana jest przez właściciela”. Tym samym należy wysnuć wniosek, że niedopuszczalne jest określenie w regulaminie podmiotów, na których ciążyć ma obowiązek deratyzacji. Wynika to m.in. z faktu, że zakres obowiązków właścicieli nieruchomości wskazany został bezpośrednio w ustawie .

Ważne
Nie jest zasadne stanowisko, że niezgodność z prawem w części § 22 ust. 2 regulaminu powoduje istotne naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie nieważności całej uchwały. Zakres wadliwości dotyczy wyłącznie aspektu podmiotowego wykonania obowiązku deratyzacji. (…) Nie można zatem przyjąć, że prowadzi do braku w regulaminie obowiązkowej regulacji, co czyni regulamin niezgodny z prawem w całości (wyr. NSA z 13.9.2016 r., II OSK 3026/14). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności