Obowiązek aktualizacji danych po zmianie siedziby spółki ciąży na podatniku – przypomina NSA

Stan faktyczny

Przedmiotowa sprawa dotyczyła zakwestionowania przez dyrektora izby administracji skarbowej terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług. Zdaniem organu podatkowego decyzja została doręczona w trybie zastępczym, gdzie termin na wniesienie od niej odwołania upływał 12 kwietnia. Tymczasem spółka złożyła odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu drogą pocztową dopiero 12 czerwca. W ocenie spółki termin odwołania powinien zostać przywrócony, bowiem dwa tygodnie przed doręczeniem zastępczym decyzji zgłosiła ona do KRS zmianę siedziby. Organ podatkowy nie uznał tego argumentu, zaś spółka złożyła skargę do sądu. Wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę uznając, że decyzja została doręczona prawidłowo. Z takim orzeczeniem nie zgodziła się spółka, która wniosła skargę kasacyjną.

Zdaniem NSA

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając sprawę zauważył, że ocena prawidłowości doręczenia decyzji podatkowej, a także obowiązków informacyjnych strony postępowania podatkowego względem organu, powinna być dokonywana w oparciu o przepisy OrdPU, a nie przepisy prawa handlowego. Zdaniem sądu fakt zmiany siedziby spółki i zgłoszenie tej okoliczności do sądu rejestrowego (w trybie przepisów KSH) w żaden sposób nie wpływa na obowiązek powiadomienia odpowiedniego organu podatkowego o zmianie adresu do doręczeń stosownie do art. 146 § 1 OrdPU. Powyższe oznacza dla podatników, że względem organu podatkowego nie zostają zwolnieni z obowiązku aktualizacji danych, w sytuacji, gdy oczekują, aż w KRS zostanie ujawniona zmiany siedziby spółki. Zdaniem NSA z tego względu skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie (wyrok NSA z 28.9.2020 r., sygn. I FSK 911/20).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności