Z art. 13 tej ustawy wynika, że dotychczas obowiązujące akty wykonawcze wydane na podstawie VATU zachowują moc obowiązującą najdłużej do 31.12.2013 r.

Nowe rozporządzenie określa:

  1. towary i usługi, dla których obniża się VAT do wysokości 8% i do wysokości 0% oraz warunki stosowania tych obniżonych stawek;
  2. towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5%.

Przepisy nowego rozporządzenia w przeważającym zakresie są powtórzeniem treści rozdziału 4, 4a i 5 obowiązującego do 31.12.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.4.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 247).