Nowelizowany załącznik określa grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności. Płatnicy składek „wypadkowych” dzielą się na:

  • zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  • zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla pierwszej grupy zatrudniających składka jest taka sama i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności (ta sama stawka dotyczy płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON). Natomiast dla drugiej grupy zatrudniających, wysokość składki wypadkowej ustala ZUS jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik i wskaźnika korygującego ustalonego dla tego płatnika (przy czym ZUS ustala wysokość składki tym, którzy za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe przesłali do ZUS informację ZUS –IWA). Pozostali płatnicy samodzielnie ustalają składkę wypadkową (w takim przypadku stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi tyle co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy).

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. Kategorie natomiast określa wspomniane rozporządzenie. W porównaniu do obecnych zasad, nowelizacja przewiduje wzrost składki dla 8 grup działalności oraz – będący efektem zmiany kategorii ryzyka – spadek składki dla 28 grup działalności. Obecnie najniższa stopa procentowa to 0,67% (dla m.in. działalności ubezpieczeniowej i finansowej), najwyższa to 3,86% (dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego). Projektowane rozporządzenie przewiduje najniższą stopę na poziomie 0,40% (dla działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych), a najwyższą – na poziomie 3,60% (dla górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego). Zatem dla zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON nowa stopa procentowa będzie wynosić 1,80% zamiast dotychczasowej stopy 1,93%.