Nowe przepisy wprowadza ustawa z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 780).

Transakcje z wykorzystaniem rachunku bankowego

Nowelizacja wprowadza zmiany w art. 22 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.; dalej: SwobDziałGospU): dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Kosztu uzyskania przychodów

Ponadto nowelizacja w art. 1 i 2 dodała do ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: PDOFizU) i do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: PDOPrU) odpowiednio art. 24e i art. 15d, zgodnie z którymi:

1) do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć płatności, które zrealizowane zostały za pośrednictwem rachunku płatniczego;

2) przedsiębiorca, który zapłaci gotówką za transakcję powyżej 15 000 zł, nie będzie mógł zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów albo

3) będzie musiał zwiększyć przychody w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy art. 24e PDOFizU i art. 15d PDOPrU stosuje się odpowiednio w przypadku:

1) nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

2) dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z 24.8.2006 r. o podatku tonażowym, z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Nowe przepisy mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2016 r.