W połowie czerwca 2013 r. do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawach mundurowych dotyczący zmiany zasady ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR, CBA, SKW oraz SWW, ABW, AW, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, należnego w okresie choroby, zbliżonej do zasad w systemie powszechnym (druk sejmowy nr 1497). Wnioskodawcy projektu przekonywali, że projektowane obniżenie uposażenia mundurowych w okresie niezdolności do pracy wpłynie na obniżenie absencji chorobowej w służbach mundurowych, która obecnie jest wyższa niż w przypadku zatrudnionych cywili. Wyjaśniali również, że obecny brak możliwości dokonywania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich stwarza duże pole do nadużyć i pozwala traktować zwolnienia lekarskie jak dodatkowy urlop wypoczynkowy. Przeciwko ustawie w obecnym kształcie protestowały związki zawodowe służb mundurowych. Ostatecznie jednak ustawa została w Sejmie przegłosowana.

Obecnie służby mundurowe otrzymują 100% wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy spowodowany chorobą, bez względu na to, czy choroba jest wynikiem wypadku na służbie, czy jest to np. „zwykłe przeziębienie”. Niebawem zasady te mają ulec zmianie. 24 stycznia 2014 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

O 20% mniej na zwolnieniu lekarskim

Ustawa przewiduje, że w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym przysługujące funkcjonariuszowi/żołnierzowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim ulegnie obniżeniu o 20%.

Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim

Jako okres przebywania na zwolnieniu lekarskim traktuje się okres, przez który funkcjonariusz/żołnierz jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu:

 • choroby funkcjonariusza/żołnierza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.), tzn.:
  • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • z powodu przebywania w:
   • stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
   • stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów;
 • oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;
 • konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub małżonka funkcjonariusza/żołnierza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat;
 • konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem/żołnierzem w okresie sprawowania opieki nad nimi;
 • konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka funkcjonariusza/żołnierza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku:
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza/żołnierza stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka funkcjonariusza/żołnierza, stale opiekującego się dzieckiem, w podmiocie leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Uposażenie 100%

Natomiast pełne uposażenie będzie mundurowym przysługiwało za czas niezdolności do służby spowodowany:

 • wypadkiem podczas służby;
 • chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby;
 • wypadkiem w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby;
 • chorobą przypadającą w czasie ciąży;
 • poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniem się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
 • oddaniem krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z badaniem lekarskim dawców krwi.

Niepomniejszone uposażenie będzie przysługiwało również, gdy niezdolność do służby:

 • powstała podczas wykonywania zadań (np. misji, działań ratowniczych, kontyngentów) zagrażających życiu lub zdrowiu funkcjonariuszy/żołnierzy poza granicami RP; w szczególności regulacja ta nie obejmuje żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe poza granicami państwa np. attaché obrony, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej;
 • została spowodowana przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego czynu zabronionego w związku z wykonywaniem czynności przez funkcjonariusza/żołnierza; okoliczności te stwierdza się na podstawie orzeczenia wydanego przez uprawniony organ;
 • powstała podczas czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.

Zwolnienie lekarskie

Okres niezdolności do pracy ma być dokumentowany na zasadach obowiązujących cywilnych pracowników, tj. zwolnieniem lekarskim wystawianym na podstawie ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zwolnienie to trzeba będzie dostarczyć przełożonemu w terminie do 7 dni od jego otrzymania. Zwolnienia lekarskie będą kontrolowane. Kontroli będą dokonywali:

 • przełożony właściwy w sprawach osobowych – w zakresie wymogów formalnych zwolnień lekarskich oraz prawidłowości wykorzystywania zwolnień,
 • komisje lekarskie podległe właściwym ministrom – w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz prawidłowości wykorzystywania zwolnień.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: druk sejmowy nr 1497