Pod koniec stycznia Parlament zakończył prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1502). Nowelizacja dotyczy zrównania sytuacji prawnej wszystkich osób świadczących pracę i pełniących służbę w zakresie wynagrodzenia (uposażenia) przysługującego w okresie nieobecności spowodowanej chorobą. Chodzi o obniżenie sędziom i prokuratorom wysokości wynagrodzenia przysługującego obecnie w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Wzorem służb mundurowych, wynagrodzenie sędziów i prokuratorów za czas choroby ulegnie obniżeniu o 20%. Takie wynagrodzenie będzie wypłacane maksymalnie przez rok.

Prawo do wynagrodzenia w wysokości 100%

Oprócz obniżenia wynagrodzenia za czas choroby, ustawa określa również sytuacje, w których prokuratorzy i sędziowie będą mieli prawo do wynagrodzenia w wysokości 100%. Przy czym katalog tych sytuacji jest zamknięty i obejmuje nieobecność w pracy z powodu:

  • wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy,
  • choroby przypadającej w okresie ciąży,
  • choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności prokuratora,
  • choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności prokuratora, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ,
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Nowelizacja określa również zasady dokumentowania niezdolności do pracy, na podstawie zasad powszechnych, wynikających z ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Przepisy przejściowe

Zawarte w ustawie zmieniającej przepisy przejściowe gwarantują sędziom i prokuratorom korzystającym ze zwolnień lekarskich w dniu wejścia w życie ustaw, dotychczasowe (pełne) wynagrodzenie, aż do dnia oznaczonego w zaświadczeniu o niezdolności do pracy z powodu choroby, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

27 stycznia 2014 r. ustawa została przekazana Prezydentowi i obecnie czeka na podpis i publikację. Podobnie jak w przypadku służb mundurowych, ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl – druk sejmowy Nr 1502