Obniżanie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 421 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 26.2.2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy z 16.2.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 411 ze zm.), w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa minister właściwy do spraw energii może w drodze decyzji:

1) zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw poprzez ich wprowadzenie na rynek przez określonych producentów lub handlowców, określając wielkość i termin obniżenia tych zapasów, lub

2) nakazać producentom lub handlowcom sprzedaż określonej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, wskazanym podmiotom krajowym, określając termin ich sprzedaży, po cenie określonej w tej decyzji

– biorąc pod uwagę zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie terminu odtworzenia tych zapasów, o ile zostały wydane.

Z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa:

  • w pkt. 1, wojewoda występuje w przypadku wystąpienia zakłóceń w zaopatrzeniu rynku w paliwa na terenie danego województwa lub w przypadku zagrożenia wystąpienia takich zakłóceń, jeżeli te zakłócenia mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i zaopatrzenie ludności w produkty pierwszej potrzeby;
  • w pkt. 2, wojewoda występuje w przypadku wystąpienia zakłóceń w zaopatrzeniu rynku w paliwa na terenie danego województwa lub w przypadku zagrożenia wystąpienia takich zakłóceń, jeżeli te zakłócenia mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej na terenie województwa.

Poza wojewodą, wniosek o wydanie pierwszej decyzji może złożyć producent lub handlowiec, a o wydanie drugiej decyzji – podmiot zainteresowany nabyciem paliw. Rozporządzenie określa zakres danych, które powinny zawierać wnioski składane przez wojewodę oraz wymienione podmioty.

Minister wydaje takie decyzje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, chyba że zachodzi potrzeba uzgodnienia z wojewodą lub innym podmiotem składającym wniosek elementów decyzji w sposób odmienny niż proponowany we wniosku. Uzgodnienia te powinny zostać zakończone wydaniem decyzji w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

W sytuacji konieczności wypełnienia przez RP zobowiązań międzynarodowych dotyczących zabezpieczenia rynku ropy naftowej lub rynku paliw minister właściwy do spraw energii może w drodze decyzji (art. 34 pkt 2 lit. b i c ustawy):

1) zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez ich wprowadzenie na rynek przez określonych producentów lub handlowców, określając wielkość obniżenia oraz termin odtworzenia tych zapasów lub

2) nakazać producentom lub handlowcom przedstawienie oferty sprzedaży określonej ilości ropy naftowej lub paliw z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, określając termin jej obowiązywania.

Rozporządzenie określa warunki wydawania takich decyzji.

Ważne

Decyzje, o których mowa w rozporządzeniu, doręcza się niezwłocznie stronom postępowania oraz Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Rozporządzenie określa też w załączniku kategorie podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mające prawo do pierwszeństwa zaopatrzenia w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ich miejsce w systemie priorytetowego zaopatrzenia w ropę naftową i paliwa.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności