Jak wynika z opublikowanego wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, spółki komandytowe najprawdopodobniej od 2021 r. staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W ocenie resortu finansów spółki te są w praktyce wykorzystywane do wyprowadzania z Polski nieopodatkowanego dochodu do rajów podatkowych. W ramach uszczelnienia systemu podatkowego zaproponowano objęcie spółek osobowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Projekt przewiduje, że regulacje zawarte w przedmiotowej ustawie obejmą swoim zakresem nie tylko spółki komandytowe, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale także te spółki jawne, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w ich zyskach nie są ujawniani.

Z powyższego wynika, że zaproponowana zmiana ma charakter rewolucyjny. Dotychczasowo spółki komandytowe nigdy nie były podatnikami podatku dochodowego. Przepisy przewidywały, że podatek dochodowy od dochodów generowanych z działalności tego rodzaju spółek był regulowany przez wspólników spółki stosownie do posiadanych udziałów w zyskach. Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych opublikowało również komunikat odnoszący się do planowanych zmian. Resort zapewnił, że objęcie spółek komandytowych statusem podatnika CIT nie będzie oznaczało, że po zmianach ta forma działalności gospodarczej będzie mniej atrakcyjna dla biznesu. W komunikacie wyjaśniono, że sytuacja komplementariusza (czyli wspólnika odpowiadającego majątkiem za efekt przedsięwzięcia) nie ulegnie zmianie. Należy jednak zauważyć, że będzie on podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych z możliwością pomniejszenia swojego podatku o wartość podatku zapłaconego przez spółkę w proporcji, w jakiej komplementariusz uczestniczy w jej zyskach.

Z wyjaśnień dotyczących proponowanych zmian wynika także, że komandytariusz do kwoty udziału w zysku spółki komandytowej wynoszącej 120 tys. zł będzie mógł skorzystać w pełni z przysługującej mu kwoty wolnej. Jak podkreśla resort, w przypadku komandytariusza – opodatkowaniu będzie podlegała połowa jego przychodu z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej.