Nie ma przeszkód, by spółka zaliczyła koszt szkolenia w części obejmującej wyżywienie do kosztów podatkowych, koszt ten pozostaje bowiem w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami spółki z pracy szkolonych pracowników. Szkolenie dla pracowników należy traktować jako podnoszenie ich kwalifikacji.

Szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy niewątpliwie stanowi podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie omawianym na tym szkoleniu. Mieści się przy tym w zakresie art. 1033 ustawy z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej: KP), zgodnie z którym pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą dodatkowe świadczenia. Umowa o podnoszenie kwalifikacji powinna zostać zawarta na piśmie, nie ma jednak takiego obowiązku, gdy umowa ta nie ma charakteru umowy lojalnościowej (art. 1034 § 3 KP). W istocie zatem pracodawca może przyznać pracownikowi świadczenie na podnoszenie kwalifikacji obejmujące również wyżywienie w czasie szkolenia (obiad).

Co prawda przepis art. 1033 KP wymienia pośród świadczeń szkoleniowych jedynie opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie, jest to jednak katalog otwarty, w którym zawiera się również wyżywienie. Dodatkowe świadczenia przyznane przez pracodawcę również objęte są zakresem tej regulacji.

Należy zatem zbadać, czy pracownikowi z tytułu wyżywienia może zostać przypisany przychód, w szczególności – czy możliwe jest indywidualne przypisanie wartości spożytych posiłków. Brak indywidualizacji świadczenia powoduje bowiem brak przychodu w ogóle (podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9.8.2017 r., 0111-KDIB2-3.4011.59.2017.2.AB). Taka sytuacja ma np. miejsce przy posiłkach w formie tzw. szwedzkiego stołu.

Ewentualny przychód będzie jednak i tak korzystał ze zwolnienia z opodatkowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26.7.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Nie ma również przeszkód, by spółka zaliczyła koszt szkolenia w części obejmującej wyżywienie do kosztów podatkowych, koszt ten pozostaje bowiem w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami spółki z pracy szkolonych pracowników (art. 15 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) – por. stanowisko wyrażone m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 12 grudnia 2014 r., IBPBI/2/423-1355/14/SD). Co prawda temat szkolenia nie jest związany bezpośrednio z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi, stanowi jednak zagadnienie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc jednocześnie realizację obowiązku szkolenia przez pracodawcę o którym mowa w art. 94 pkt 4 KP.