RPO podczas spotkania z Głównym Geodetą Kraju przedstawił swoją ocenę, zgodnie z którą „powszechny dostęp do tak szczegółowych danych osób, którym te prawa przysługują, godził w autonomię informacyjną jednostki, istotnie ją ograniczając.”

Ocena RPO potwierdza argumentację Prezesa UODO, który w decyzji administracyjnej z 24 sierpnia 2020 roku nakazał GGK zaprzestanie udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. UODO nałożył również karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł za to, iż w związku z ujawnianiem numerów ksiąg wieczystych naruszono zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. Udostępnianie tych danych było umyślne i bez podstawy prawnej.

UODO od samego początku w sprawie z GGK zwracał uwagę na to, iż numery ksiąg wieczystych przetwarzane w serwisie www.geoportal.gov.pl stanowią dane osobowe. Zgodnie z RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Tymczasem poprzez ujawnianie numeru księgi wieczystej każdy zainteresowany może w łatwy sposób zdobyć takie dane jak np. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości. To zaś może prowadzić do szeregu niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem tych danych, jak choćby tzw. kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod daną osobę w celach przestępczych.

Fakt, iż publikacja numeru księgi wieczystej pozwala w łatwy sposób pośrednio zidentyfikować właścicieli nieruchomości i dlatego jest on daną osobową, potwierdził także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który 5 maja 2021 r. oddalił skargę GGK na decyzję Prezesa UODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2328